top of page

Intuïtieve opstellingen

Opstellingen zijn interventies die ik gebruik binnen mijn coaching sessies maar ook op speciaal hiervoor georganiseerde dagen waarbij we samenwerken met representanten en de opsteller. Je vormt dan met meerdere mensen een veld
van energie waarbinnen de dynamiek rondom de vraag van de opsteller zichtbaar wordt. In mijn blogs schrijf ik over mijn visie op opstellingen!

Wil je deelnemen aan een opstelling dan kan dat. Kijk in de agenda voor beschikbare data.

In de onderstaande animatie kun je beelden zien hoe een opstelling kan werken.

intuïtieve opstellingen.png

Meer informatie

Individuele opstelling

Tijdens een individuele opstelling werken we een op een samen om je vraag te verhelderen. We werken daarbij met hulpmiddelen zoals vloerankers en symbolen. Wanneer ik onderdelen of personen representeer kun je inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Ook zie je wisselwerkingen en mogelijke stappen naar of oplossing van problemen.  Wanneer je je niet op je gemak voelt in een groep is een individuele opstelling een geschikte interventie om tot inzicht te komen en om energie in beweging te zetten in de richting van de oplossing. Het wetende veld werkt via mij.

Groepsopstellingen

Bij opstellingen in een groep werk je in een kleine groep om jouw vraagstelling te verhelderen. Andere personen fungeren daarbij als representant voor delen van, of personen welke invloed hebben of betrokken zijn bij jouw vraagstelling. Een groepsopstelling kan een krachtige interventie zijn omdat andere mensen  -welke jou niet kennen en ook geen inzicht hebben in de dynamieken binnen bijvoorbeeld jouw familie- feilloos representeren en dingen benoemen die zij niet ‘kunnen weten’. Het wetende veld werkt via hen. 

Organisatieopstellingen

Ook binnen organisaties geldt een ordening. wanneer samenwerking niet soepel verloopt, er steeds opnieuw tegenslagen zijn of een bepaald project of team niet van de grond komt kan het zinvol zijn om een opstelling te doen!

Inzicht en vraagstellingen

Een opstelling laat snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van
zijn. Pas als de verstrikkingen en blokkades zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen.

Een opstelling kan aan het licht brengen hoe de verhoudingen tussen jou en je partner of tussen jou en je gezinsleden zijn. het kan je helpen een oplossing te vinden voor conflicten of wederkerende patronen. Een opstelling kan ook worden ingezet om inzicht te krijgen in achtergronden of dynamieken bij ziekte of symptomen.

Het kan je als ondernemer inzicht geven in hoe je je bedrijf nieuw leven in kan blazen of welke reden er ligt achter het niet succesvol zijn van jezelf of je bedrijf.

Inzichten, oplossingen, vragen over patronen, emoties of het systeem waar je je in bevind (familie, bedrijf, gezin) je kunt dit systemisch bekijken en hierdoor inzicht opdoen of weren aan een oplossing.

Door op een intuïtieve manier te verbinden met het systeem komt er informatie naar voren. Door te werken met representanten of elementen kun je in jouw energetische veld balans brengen waardoor je blokkades kunt
oplossen of inzicht krijgt in situaties.

Loyaliteit

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen versterkende, maar ook beperkende patronen mee.
Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Een levende foto

Een opstelling kun je zien als een (levende) foto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie)waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het bijzondere aan opstellingen is dat dit een energetisch krachtenveld openbaart, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen, symbolen of andere elementen. Een
opstelling geeft vrijwel altijd scherp weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn. Vanuit deze inzichten kun je toewerken naar een oplossing of wordt de oplossing getoond!

Het verloop van een opstelling

Als begeleider stel ik een aantal vragen aan degene die een vraag inbrengt. Het is niet nodig om het thema precies te kunnen verwoorden. Wat systemisch ook van invloed is, zijn feitelijke gebeurtenissen als vroeg gestorven ouders of kinderen, emigratie, verstoten familieleden, geheimen of taboes, ongelukken of misdaad. Ernstige gebeurtenissen beïnvloeden familieleden en latere generaties.

In een opstelling wordt gewerkt met representanten. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Ze kunnen jou en je familieleden representeren, maar ook abstracte elementen als het leven, het geloof, het terugkerende patroon, het lot of het geboorteland. De cliënt legt beide handen op de schouders van de representant en brengt deze volgens zijn of haar gevoel naar de juiste plaats.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van elementen in plaats van mensen zet de cliënt deze op hun plek. Tijdens het opstellen voelt de cliënt zijn of haar eigen innerlijke beweging en volgt deze tot de plek voor de betreffende representant/het element juist aanvoelt. Zo doet hij of zij dat met alle representanten, totdat ze allemaal hun plaats hebben gekregen in de ruimte, in
een bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Dit innerlijke beeld van de cliënt is de start van de opstelling. Vanaf dat moment gaat de cliënt zitten en kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt.

Een veld van energie

Het bijzondere is dat de representanten toegang blijken te krijgen tot de gevoelens van degene die ze representeren.

De informatie komt van hun plek in de opstelling. Dit fenomeen laat zich niet verklaren. Bert Hellinger, de grondlegger van de methodiek, spreekt hier van ‘het wetende veld’.

De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. Bijvoorbeeld dat hun hart sneller klopt, dat ze naar de grond willen kijken, zich plotseling zwaar of juist heel licht voelen, woedend of verdrietig worden. Ook is het behulpzaam als ze letten op de beelden en de woorden die in zich opkomen. De opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie geven over hun gevoelens en over de eventuele neiging om te bewegen.

Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk. De representanten nemen verschillende plekken in en hun reactie geeft weer of de beweging leidt tot
meer ontspanning. Op deze manier ontvouwt zich een nieuw beeld waar een ieder zijn of haar juiste plek binnen het systeem (her)vindt. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de cliënt (wanneer hij of zij
daar klaar voor is) zelf in de opstelling gaan staan, zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en ervaren.

Wat zich in het familiesysteem afspeelt kan niet worden bedacht. De beweging komt vanuit het systeem zelf.

Een intuïtieve opstelling: inzicht en heling

We weten vaak niet dat we verbonden zijn met een dynamiek van een systeem, tót we ons er bewust van worden door de beelden van een opstelling. Het kan zijn dat mensen, na lang werken aan zichzelf of na jarenlange therapie, erachter komen dat de oorzaak van een patroon niet bij henzelf ligt, maar de oorsprong vindt in de familiegeschiedenis.

Het is van belang om je te realiseren dat je de geschiedenis niet kunt veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je ermee omgaat. Jouw onderbewuste heeft alle informatie opgeslagen en jij bent degene die daar toegang tot hebt. Een opstelling laat je buiten jezelf zien wat je van binnen doet en verandert het enige dat je kunt veranderen.

Deelname aan een opstelling vraagt het besef dat jij jezelf kunt helen en de bereidheid en moed om op een dieper niveau naar jezelf te kijken. Een opstelling is een uitnodiging om te erkennen wat er is, precies zoals het is.

Opstellingen worden als helend en bevrijdend ervaren. Na een opstelling ga je naar huis met een nieuw beeld. Een transformatie op het diepste niveau van je bewustzijn geeft een krachtige impuls voor een echte
verandering in je leven.

Het effect van een opstelling

Een familieopstelling bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de levensenergie weer stromen.

Na een opstelling komt er een proces op gang. Het kan zijn dat je los kunt laten wat is geweest is. Het kan ook zijn dat dit proces wat meer tijd nodig heeft. Het geeft een impuls om een nieuwe plek in te nemen en je anders te gaan verhouden, waardoor er een beweging naar de toekomst mogelijk is.

Opstellingen en ziekte:

Hoe houden ziekten en symptomen verband dynamieken binnen een familiesysteem? Een voorbeeld hiervan is dat iemand met een ziekte of symptoom onbewust iemand volgt, in het lijden van iemand anders in zijn of haar familiesysteem. Ook kan de ziekte bijvoorbeeld verband houden met overgenomen gevoelens. In opstellingen over een ziekte of symptoom onderzoeken we wat de systemische ‘boodschap’ is van een symptoom of ziekte? Welke waarheid wil aan het licht komen?

Mensen die ziek zijn of een symptoom hebben die ze systemisch willen onderzoeken kunnen hiertoe een opstelling doen. Voor alle duidelijkheid: opstellingen zijn geen behandeling. Daarvoor is een arts. Wel kunnen opstellingen helpen te onderzoeken hoe je je kunt verhouden tot een ziekte of symptoom. Dat helpt de condities voor genezing te versterken, geeft soms zielenrust, verbetert de relaties met dierbaren om je heen en geeft soms fysieke verbetering.

Praktisch

Wanneer je een afspraak wilt maken kun je deze boeken in haar online agenda.

Bij iedere afspraak of aan het begin van een behandeling of eerste sessie dien je een ondertekende behandelovereenkomst mee te nemen: Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Op iedere sessie/consult zijn de algemene voorwaarden van Tessa van Rossen van toepassing. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Belangrijk om te weten is dat we mogelijkheden, ervaringen en keuzes bespreken. Ik zeg niet wat je móet doen, maar we bespreken samen wat je zou kùnnen doen. Jij bent degene altijd die het beste kan aanvoelen wat goed voor je is. Alles wat we bespreken is voor jouzelf ter invoeling. Onder alle omstandigheden ben je dus zelf verantwoordelijk voor hoe je met de informatie omgaat
Alle sessies zijn voor jezelf ter invoeling en worden aangegaan op je eigen verzoek. Tessa claimt geen genezingen, noch stelt Tessa geen diagnoses en is daartoe niet bevoegd. Wanneer er sprake is van een psychiatrische achtergrond of problematiek welke de coachingsinvalhoek overschrijd kan Tessa geen dienst verlenen. Door middel van haar diensten tracht Tessa het zelfgenezende vermogen van de cliënt te stimuleren waardoor energetische blokkades verminderen en de emotionele, mentale en energetische balans hersteld kan worden.

 

|

bottom of page